Dokumentai

Įsakymas dėl nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo

Įsakymas dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo ir vertinimo komisijų sudarymo

Mero potvarkis 2021-12-06 Nr. V10-83 Dėl Gimnazijos konkurso komisijos

Mokiniai:

Neringos gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Neringos gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka

Neringos gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Dėl pamokų, pertraukų ir mokinių maitinimo laikų nustatymo 

Gimnazija:

Leidimas-higienos pasas 2024

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Dokumentų tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas

Neringos gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Neringos gimnazijos mokinių mokamo maitinimo tvarkos aprašas

Potvarkis Dėl konkurso Gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo 2021-09-03 Nr. V10-53

Neringos gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Dėl gimnazijos valgyklų darbo taikant geros higienos praktikos taisykles ir mokyklos valgyklos savikontroles vidaus audito

2021m. Neringos gimnazijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas

Nr. T1-18 Dėl Gimnazijos teikiamų paslaugų kainų pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

Neringos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos neeilinis posėdis 2020-11-27 Nr. ESK20-09

Įsakymas Nr. V13-550 – Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Neringos gimnazijai nustatymo

Dėl strateginio plano 2020-2022 m. Kūrimo darbo grupės sudėties dalinio pakeitimo

Neringos gimnazijos Direktoriaus įsakymas dėl ugdomosios veiklos organizavimo NR. 5V – 37

Mokymosi praradimų kompensavimo planas 2021 metams

Prašymų formos:

Darbuotojo konfidencialumo pasižadėjimas

Duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas

Vaikų/tėvų(globėjų) duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas

Aprašai:

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Taisyklės:

Mokinių elgesio taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Lėšų naudojimo ir nurašymo reprezentacinėms išlaidoms taisyklės

Bendrosios naudojimosi biblioteka taisyklės

Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės

Tvarkos:

Informacija dėl mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos ir įsigijimo

Ugdymo organizavimas esant ekstremalioms situacijoms

Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka

Mokinių pažangos stebėjimo ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Inventorizacijos tvarka

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka

Mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių ir žygių organizavimo tvarka

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka

Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka

Nuotolinio darbo tvarka

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka

NERINGOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ IR JUODKRANTĖS PRADINIO IR  IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS UGDYMO PROCESO LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Ugdytinių, mokinių ir jų tėvų (globėjų) asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo tvarka

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarka

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Krizių valdymo komandos darbo tvarka

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarka

Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarka

Bibliotekos fondo apskaitos ir apsaugos tvarka

Neringos gimnazijos pagalbos mokiniui teikimo tvarka

Priėmimo į Neringos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka

Neringos savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarka

 


Neringos gimnazijos sveikatos stiprinimo programa 2019 – 2023 m. m.

 

Neringos gimnazijos darbo tarybos reglamentas

Neringos gimnazijos darbuotojų ir pareigybių sąrašas, pareigybių kodai bei lygiai