Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Neringos gimnazijos vidiniu pranešimu apie pažeidimus, teikimo kanalu apie pažeidimą, gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su gimnazija sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorio ir pan.), taip pat kiti asmenys.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:
1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
3) viešai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:
1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

STT karštoji linija

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Pranešėjų apsauga


Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

ASMENŲ, TEIKIANČIŲ INFORMACIJĄ TEISĖS IR GARANTIJOS


Pagalbos vaikams linijos viešinimas


Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento raštas dėl informacijos pasidalinimo ir viešinimo


Neringos gimnazijos korupcijos prevencijos programos 2016 – 2017 metų įgyvendinimo priemonių planas


Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo


Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo išvada (2015 m. III ketv. pradžia – 2016 m. III ketv. pradžia)


Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ vykdomas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Piliečiai kartu“


Atmintinė apie pranešimą apie korupciją